Vãn phòng Dân Quyn

T Thông Tin - v các ðiu lut chng phân bit ði x –

Vietnamese - Fact Sheets & Brochures - Health Information Privacy

Nu quý v tin rng quý v ðã b k th da trên chng tc, màu da, quc gia noi xut thân, tình trng tàn tt, tui, hoc trong mt s trung hp b k th da trên phái tính hoc tôn giáo - bi mt cá nhân hoc t chc ðuc B Y t và Dch v Nhân s Hoa K (DHHS) ðài th, quý v có th gi khiu ni cho Vãn phòng Dân quyn (Office of Civil Rights – OCR) ca DHHS.

Nhng t thông tin này trình bày v dân quyn ca quý v theo qui ðnh ca các ðiu lut ðuc OCR thi hành Nhng t thông tin này cng hung dn quý v cách thc gi ðon khiu ni

Nu quý v cn giúp ð gi ðon khiu ni, xin gi cho chúng tôi ti s 1-800-368-1019 Chúng tôi s cung cp thông dch viên nu quý v cn.

OCR ðã chuyn ng các T Thông Tin sau ðây sang nhiu ngôn ng Nu quý v mun có bn dch ca bt k d kin nào trên trang mng lui ðin toán này, xin gi cho chúng tôi ti s 1-800-368-1019.Content created by Office for Civil Rights (OCR)
Content last reviewed