• Text Resize A A A
  • Print Print
  • Share Share on facebook Share on twitter Share

Civil Rights Information - Vietnamese

T Thông Tin - v các ðiu lut chng phân bit ði x –
Vietnamese - Fact Sheets – about laws against discrimination  

Nu quý v tin rng quý v ðã b k th da trên chng tc, màu da, quc gia noi xut thân, tình trng tàn tt, tui, hoc trong mt s trung hp b k th da trên phái tính hoc tôn giáo - bi mt cá nhân hoc t chc ðuc B Y t và Dch v Nhân s Hoa K (DHHS) ðài th, quý v có th gi khiu ni cho Vãn phòng Dân quyn (Office of Civil Rights – OCR) ca DHHS.

Nhng t thông tin này trình bày v dân quyn ca quý v theo qui ðnh ca các ðiu lut ðuc OCR thi hành Nhng t thông tin này cng hung dn quý v cách thc gi ðon khiu ni

Nu quý v cn giúp ð gi ðon khiu ni, xin gi cho chúng tôi ti s 1-800-368-1019 Chúng tôi s cung cp thông dch viên nu quý v cn.

OCR ðã chuyn ng các T Thông Tin sau ðây sang nhiu ngôn ng Nu quý v mun có bn dch ca bt k d kin nào trên trang mng lui ðin toán này, xin gi cho chúng tôi ti s 1-800-368-1019.

Cách thc Gi Khiu ni phân bit ði x vi Vãn phòng Dân quyn (How to file a Discrimination Complaint with the Office for Civil Rights)

Bit các Dân quyn ca Quý v (PDF) (Know your Civil Rights)

Các quyn ca quý v theo Tiêu ð VI ca Ðo lut Dân quyn nãm 1964 (PDF) (Your Rights under Title VI)

Các quyn ca quý v theo Mc 504 Ðo lut Ci cách (PDF) (Your Rights under Section 504 of the Rehabilitation Act)

Các quyn ca quý v theo Ðo lut Ngui M tàn tt  (PDF) (Your Rights under the Americans with Disabilities Act)

Các quyn ca quý v theo Mc 504 v�  Ðo lut Ngui M tàn tt  (PDF) (Your Rights under Section 504 and the Americans with Disabilities Act)

Các quyn ca quý v theo ðiu khon Bo ðm Dch v Cng ðng ca Ðo lut Hill-Burton  (PDF) (Your Rights under the Community Service Assurance of the Hill-Burton Act)

Các quyn ca quý v vi tu cách là Ngui b Nhim HIV, AIDS, hoc các Bnh liên quan  (PDF) (Your Rights as a Person with HIV Infection, AIDS, or Related Conditions

Các quyn ca quý v theo Ðo lut cm Phân bit ði x vì Tui tác  (PDF) (Your Rights under the Age Discrimination Act)

Limited English Proficiency (PDF) (LEP) Know Your Rights BrochureContent created by Office for Civil Rights (OCR)
Content last reviewed on June 16, 2017