Civil Rights Information - Vietnamese

T Thông Tin - v các ðiu lut chng phân bit ði x –
Vietnamese - Fact Sheets – about laws against discrimination  

Nu quý v tin rng quý v ðã b k th da trên chng tc, màu da, quc gia noi xut thân, tình trng tàn tt, tui, hoc trong mt s trung hp b k th da trên phái tính hoc tôn giáo - bi mt cá nhân hoc t chc ðuc B Y t và Dch v Nhân s Hoa K (DHHS) ðài th, quý v có th gi khiu ni cho Vãn phòng Dân quyn (Office of Civil Rights – OCR) ca DHHS.

Nhng t thông tin này trình bày v dân quyn ca quý v theo qui ðnh ca các ðiu lut ðuc OCR thi hành Nhng t thông tin này cng hung dn quý v cách thc gi ðon khiu ni

Nu quý v cn giúp ð gi ðon khiu ni, xin gi cho chúng tôi ti s 1-800-368-1019 Chúng tôi s cung cp thông dch viên nu quý v cn.

OCR ðã chuyn ng các T Thông Tin sau ðây sang nhiu ngôn ng Nu quý v mun có bn dch ca bt k d kin nào trên trang mng lui ðin toán này, xin gi cho chúng tôi ti s 1-800-368-1019.

Cách thc Gi Khiu ni phân bit ði x vi Vãn phòng Dân quyn (How to file a Discrimination Complaint with the Office for Civil Rights)

Bit các Dân quyn ca Quý v (PDF) (Know your Civil Rights)

Các quyn ca quý v theo Tiêu ð VI ca Ðo lut Dân quyn nãm 1964 (PDF) (Your Rights under Title VI)

Các quyn ca quý v theo Mc 504 Ðo lut Ci cách (PDF) (Your Rights under Section 504 of the Rehabilitation Act)

Các quyn ca quý v theo Ðo lut Ngui M tàn tt  (PDF) (Your Rights under the Americans with Disabilities Act)

Các quyn ca quý v theo Mc 504 v�  Ðo lut Ngui M tàn tt  (PDF) (Your Rights under Section 504 and the Americans with Disabilities Act)

Các quyn ca quý v theo ðiu khon Bo ðm Dch v Cng ðng ca Ðo lut Hill-Burton  (PDF) (Your Rights under the Community Service Assurance of the Hill-Burton Act)

Các quyn ca quý v vi tu cách là Ngui b Nhim HIV, AIDS, hoc các Bnh liên quan  (PDF) (Your Rights as a Person with HIV Infection, AIDS, or Related Conditions

Các quyn ca quý v theo Ðo lut cm Phân bit ði x vì Tui tác  (PDF) (Your Rights under the Age Discrimination Act)

Limited English Proficiency (PDF) (LEP) Know Your Rights BrochureContent created by Office for Civil Rights (OCR)
Content last reviewed