Tờ thông tin: Không phân biệt đối xử trong các Chương trình Y tế và Đề xuất Quy tắc Hoạt động Mục 1557 của Đạo luật Chăm sóc Giá cả Phải chăng

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) đã ban hành một quy tắc được đề xuất để nâng cao quyền lợi y tế hợp tình hợp lý và giảm sự chênh lệch trong chăm sóc sức khỏe.  Quy tắc đề xuất, Không phân biệt đối xử trong các Chương trình và Hoạt động Y tế, sửa đổi các quy định thực hiện cho Mục 1557 của Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA), và đề xuất các điều khoản mạnh mẽ sẽ hiệu quả hơn trong việc bảo vệ mọi người khỏi bị phân biệt đối xử.

Mục 1557 của ACA nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên căn bản chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác hoặc tình trạng bị khuyết tật trong các chương trình hoặc hoạt động y tế nhất định và là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất của chính phủ để đảm bảo quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe không phân biệt đối xử.  Thêm vào với đề xuất sửa đổi quy định thực hiện Mục 1557, việc xây dựng quy tắc này cũng bao gồm các sửa đổi được đề xuất đối với các điều khoản không phân biệt đối xử trong các quy định của Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS).

Bộ đang tham gia vào quy tắc được đề xuất này để tăng cường và khôi phục các biện pháp bảo vệ khỏi phân biệt đối xử trong các chương trình và hoạt động y tế, phù hợp với văn bản luật của Mục 1557, ý định của quốc hội, tiền lệ hợp pháp và ưu tiên của Chính quyền Biden-Harris trong việc thúc đẩy công bằng và dân quyền.  Các đề xuất trong Thông báo về việc Lập quy tắc được đề xuất này dựa trên sự tham gia sâu rộng của các bên liên quan, kinh nghiệm thực thi của Bộ và những sự phát triển trong luật dân quyền.

Trong khi Bộ đang thực hiện việc xây dựng quy tắc này, cả quy chế và quy định hiện hành đều đang có hiệu lực.  Nếu bạn tin rằng bạn hoặc một bên khác đã bị phân biệt đối xử vì lý do chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác hoặc tình trạng bị khuyết tật, hãy truy cập vào Cổng thông tin Khiếu nại của Văn phòng Quyền Dân sự (OCR) để nộp đơn khiếu nại trực tuyến.

Tóm tắt Quy tắc được Đề xuất

Đề xuất Phục hồi đơn đăng ký cho tất cả các chương trình và hoạt động y tế do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh quản lý.

Quy tắc được đề xuất áp dụng các tiêu chuẩn không phân biệt đối xử tương tự cho các chương trình và hoạt động y tế của Bộ theo yêu cầu của những người nhận quỹ từ liên bang.  Quy tắc năm 2020 (85 Fed. Reg. 37160 (ngày 19 tháng 6 năm 2020)) giới hạn phạm vi các yêu cầu không phân biệt đối xử của Mục 1557 đối với những chương trình và hoạt động do Bộ thực hiện theo Tiêu đề quyền I của ACA.  Bộ tin rằng việc giải thích Mục 1557 để bao gồm tất cả các chương trình và hoạt động y tế do Bộ quản lý là cách truyền đạt ngôn ngữ luật định tốt nhất và là ngôn ngữ cung cấp sự bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử đối với mọi người trong nhiều chương trình hơn.  Điều này thể hiện cam kết của Bộ trong việc đảm bảo rằng các cá nhân không bị phân biệt đối xử trong nhiều chương trình và hoạt động y tế mà Bộ thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở Dịch vụ Y tế Ấn Độ, Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid và Viện Y tế Quốc gia.

Làm rõ việc áp dụng các yêu cầu không phân biệt đối xử theo Mục 1557 đối với các tổ chức phát hành bảo hiểm y tế.

Quy tắc được đề xuất, phù hợp với ý định của quốc hội và tiền lệ tòa án, khôi phục và tăng cường áp dụng cho các tổ chức phát hành bảo hiểm y tế nhận hỗ trợ tài chính từ liên bang.  Thừa nhận vai trò quan trọng của các tổ chức phát hành bảo hiểm y tế trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, quy tắc đề xuất này đưa ra các tiêu chuẩn không phân biệt đối xử rõ ràng cho ngành.

Điều chỉnh các yêu cầu quy định phân biệt giới tính với các quyết định của tòa án Liên bang.

Quy tắc được đề xuất soạn thành luật lệ các biện pháp bảo vệ chống lại sự phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính, bao gồm cả sự phân biệt đối xử dựa trên định hướng tính dục và định dạng giới tính. Những biện pháp bảo vệ này phù hợp với quy định của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ tại Bostock kiện Quận Clayton, 140 S. Ct. 1731 (2020) và Thông báo Đăng ký Liên bang tiếp theo của Bộ rằng Mục 1557 sẽ được thực thi nhất quán với quyết định này rằng sự phân biệt giới tính bao gồm phân biệt đối xử dựa trên định hướng tính dục và định dạng giới tính.  Thêm vào đó, quy tắc được đề xuất làm rõ rằng việc phân biệt đối xử giới tính bao gồm sự phân biệt đối xử trên cơ sở định kiến giới tính; các đặc điểm giới tính, kể cả các đặc điểm tình trạng chuyển giới; sự mang thai hoặc các tình trạng có liên quan.

Yêu cầu các tổ chức được bảo hiểm phải có các chính sách Mục 1557 và đào tạo nhân viên.

Quy tắc được đề xuất, lần đầu tiên, yêu cầu những người nhận hỗ trợ tài chính từ liên bang, các chương trình và hoạt động y tế của Bộ và Sở Giao dịch Tiểu bang thực hiện các chính sách và thủ tục chống phân biệt đối xử để cung cấp cho nhân viên hướng dẫn rõ ràng về việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ cho những người mà sự thông thạo tiếng Anh bị hạn chế (LEP) cá nhân, với truyền thông hiệu quả cùng sửa đổi hợp lý các chính sách và thủ tục cho người khuyết tật.  Các đơn vị được bảo hiểm cũng sẽ được yêu cầu đào tạo nhân viên có liên quan về các chính sách và thủ tục này.  Những yêu cầu này sẽ giúp cải thiện sự tuân thủ và giảm nhu cầu thực thi.

Yêu cầu các tổ chức được bảo hiểm cung cấp thông báo về sự sẵn có của các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ và các dịch vụ phụ hỗ trợ.

Quy tắc đề xuất yêu cầu các tổ chức được bảo hiểm cung cấp thông báo về sự sẵn có của các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ và các dịch vụ và phụ hỗ trợ bằng tiếng Anh và ít nhất 15 ngôn ngữ hàng đầu được sử dụng bởi những người LEP của bang hoặc các bang có liên quan.  Các thông báo này cũng phải được cung cấp ở các định dạng thay thế cho những cá nhân khuyết tật cần các dịch vụ và hỗ trợ phụ để đảm bảo thông tin liên lạc hiệu quả.  Các thực thể được bảo vệ sẽ được yêu cầu cung cấp các thông báo này hàng năm, theo yêu cầu, ở các vị trí thực tế nổi bật và ở vị trí dễ thấy trên trang web của họ.  Quy tắc được đề xuất cũng cho phép các cá nhân từ chối nhận một thông báo cá nhân hàng năm.

Yêu cầu các thực thể được bảo hiểm khi có thông báo về việc áp dụng các yêu cầu không phân biệt đối xử để sử dụng các thuật toán lâm sàng.

Quy tắc được đề xuất nêu rõ rằng một thực thể được bảo hiểm không được phân biệt đối xử với bất kỳ cá nhân nào trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác hoặc tình trạng bị khuyết tật thông qua việc sử dụng các thuật toán lâm sàng trong quá trình ra quyết định của mình. Quy định này không nhằm cản trở việc sử dụng các thuật toán lâm sàng; nhưng để ngăn chặn sự phân biệt đối xử do sự phụ thuộc ngày càng tăng gần đây vào các thuật toán lâm sàng trong việc ra quyết định chăm sóc sức khỏe.

Cung cấp một quy trình rõ ràng để đưa ra những phản đối về tôn giáo và lương tâm.

Quy tắc được đề xuất cung cấp một quy trình rõ ràng mà theo đó những người nhận hỗ trợ tài chính liên bang từ Bộ có thể thông báo cho OCR về việc họ tin rằng việc áp dụng một điều khoản cụ thể hoặc các điều khoản của Mục 1557 sẽ vi phạm quyền của họ theo bổn phận với liên bang hoặc luật tự do tôn giáo.  Lần đầu tiên, OCR làm rõ rằng khi nhận được đơn khiếu nại chống lại người nhận, OCR sẽ tiến hành tạm thời không áp dụng bất kỳ cuộc điều tra hoặc hành động cưỡng chế nào khác cho đến khi có quyết định về việc liệu người nhận có được miễn tuân thủ hoặc được quyền sửa đổi việc áp dụng, một điều khoản của quy tắc.  Ngoài ra, quy tắc quy định rằng OCR có thể đưa ra quyết định về việc liệu người nhận có được miễn trừ hoặc sửa đổi các quy định của quy tắc sau khi nhận được thông báo, vắng mặt trong một cuộc điều tra hoặc hành động thực thi hay không, nếu có đủ cơ sở thực tế để làm như vậy.

Làm rõ rằng các yêu cầu không phân biệt đối xử áp dụng cho các chương trình và hoạt động y tế được cung cấp thông qua các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa.

Quy tắc được đề xuất đặc biệt giải quyết vấn đề không phân biệt đối xử trong việc cung cấp các chương trình và hoạt động y tế thông qua các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa. Chăm sóc sức khỏe từ xa telehealth là một phương tiện mà các tổ chức được bảo hiểm cung cấp các chương trình và hoạt động y tế của họ.  Điều khoản này nêu rõ rằng các thực thể được bảo hiểm có nghĩa vụ khẳng định không phân biệt đối xử trong việc cung cấp các dịch vụ đó thông qua telehealth.  Nhiệm vụ này bao gồm việc đảm bảo rằng các dịch vụ đó có thể tiếp cận được với các cá nhân khuyết tật và cung cấp khả năng tiếp cận chương trình có ý nghĩa cho các cá nhân LEP.  Các dịch vụ đó sẽ bao gồm thông tin liên lạc về tính khả dụng của các dịch vụ telehealth, quy trình lên lịch các cuộc hẹn telehealth (bao gồm quy trình truy cập các cuộc gọi telehealth đột xuất theo yêu cầu) và bản thân cuộc hẹn telehealth.

Giải thích Medicare Phần B là hỗ trợ tài chính liên bang.

Quy tắc được đề xuất thông báo quan điểm của Bộ rằng Medicare Phần B là hỗ trợ tài chính liên bang cho mục đích bảo hiểm theo quy chế dân quyền liên bang mà Bộ thực thi. Chúng bao gồm Tiêu đề VI của Đạo luật Quyền Công dân năm 1964, Mục 504 của Đạo luật Phục hồi năm 1973, Tiêu đề IX của Bản sửa đổi về Giáo dục năm 1972, Đạo luật Phân biệt Tuổi tác năm 1975 và Mục 1557 của ACA. Các quỹ Medicare Phần B đáp ứng định nghĩa về hỗ trợ tài chính liên bang theo luật, như được cung cấp trong các quy định thực hiện cho từng đạo luật nói trên.  Bộ tin rằng các lý do trước đây được cung cấp cho việc loại trừ Medicare Phần B không phải là cách hiểu tốt nhất về luật dân quyền dựa trên mục đích và hoạt động của chương trình Medicare Phần B.

Phục hồi các biện pháp bảo vệ dựa trên nhận dạng giới tính và định hướng tính dục trong các quy định của Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid.

Quy tắc năm 2020 đã sửa đổi mười điều khoản trong các quy định của Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS), tất cả đều bao gồm ít nhất một số thực thể cũng phải tuân theo Mục 1557, để xóa ngôn ngữ bị cấm phân biệt đối xử dựa trên định hướng tính dục và nhận dạng giới tính.  Các điều khoản này bao gồm các quy định quản lý Medicaid và Chương trình Bảo hiểm Sức khỏe Trẻ em (CHIP); Các Chương trình Chăm sóc Toàn diện cho Người cao tuổi (PACE); tổ chức phát hành bảo hiểm y tế và cán bộ, nhân viên, đại lý và người đại diện của họ; Các Quốc gia và Sở giao dịch thực hiện các yêu cầu của Sở giao dịch; đại lý, nhà môi giới hoặc nhà môi giới web hỗ trợ hoặc tạo điều kiện tuyển sinh các cá nhân đủ tiêu chuẩn, nhà tuyển dụng đủ điều kiện hoặc nhân viên đủ tiêu chuẩn; tổ chức phát hành cung cấp các lợi ích sức khỏe thiết yếu (EHB); và các cơ quan ban hành chương trình sức khỏe (QHP) đủ điều kiện.  CMS đề xuất sửa đổi các quy định này trong quy tắc đề xuất trong Mục 1557 để họ xác định và công nhận lại sự phân biệt đối xử trên cơ sở định hướng tính dục và nhận dạng giới tính là các hình thức phân biệt đối xử dựa trên giới tính bị cấm.  Ngoài ra, CMS đề xuất sửa đổi các quy định của riêng mình áp dụng các biện pháp bảo vệ này trong CHIP để cũng áp dụng cho các chương trình thu phí dịch vụ của Medicaid và các chương trình chăm sóc có quản lý.  Những đề xuất này nhất quán với những đề xuất khác trong quy tắc được đề xuất và sẽ thúc đẩy tính nhất quán trong các chương trình HHS bằng cách cấm phân biệt đối xử dựa trên định hướng tính dục và nhận dạng giới tính.

Bình luận công khai

NPRM tìm kiếm bình luận về nhiều vấn đề khác nhau để hiểu rõ hơn về trải nghiệm của các cá nhân với sự phân biệt đối xử trong chăm sóc sức khỏe và kinh nghiệm của các thực thể được bảo hiểm trong việc tuân thủ luật dân quyền liên bang.  Thời gian nhận xét sẽ được mở trong 60 ngày  để các thành viên của công chúng đưa ra nhận xét về quy tắc được đề xuất.  OCR sẽ xem xét những nhận xét đó khi họ soạn thảo quy tắc cuối cùng để thực hiện Mục 1557.

Bộ cũng sẽ tiến hành cuộc họp tham vấn Bộ lạc vào ngày 31 tháng 8 năm 2022 từ 2:00 chiều. đến 4:00 chiều Giờ Ban ngày ở phía đông.  Để tham gia, bạn phải đăng ký trước tại https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIsfu-rqzksEl2T8gUp_lDrWBqkU0223CY.

Nội dung của quy định bằng tiếng Anh có tại https://www.regulations.gov.  Bản tóm tắt được dịch về quy định sẽ sớm có tại www.hhs.gov/ocr.  Nếu bạn cần quy định hoặc bản tóm tắt ở định dạng thay thế, xin vui lòng gọi (800) 368-1019 hoặc (800) 537-7697 (TDD) để được hỗ trợ hoặc gửi email tới 1557@hhs.gov.

Bạn có thể gửi nhận xét, được xác định bằng RIN 0945-AA17, bằng điện tử thông qua https://www.regulations.gov/, hoặc qua đường bưu điện hoặc chuyển phát nhanh đến địa chỉ sau: U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, Attention: 1557 NPRM (RIN 0945-AA17), Hubert H. Humphrey Building, Room 509F, 200 Independence Avenue SW., Washington, DC 20201.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của OCR tại www.hhs.gov/ocr.

Content created by Office for Civil Rights (OCR)
Content last reviewed