FOR IMMEDIATE RELEASE
Contact: HHS Press Office
202-690-6343
media@hhs.gov

HHS Công Bố Quy Tắc Đề Xuất Để Tăng Cường Không Phân Biệt Đối Xử Trong Chăm Sóc Sức Khỏe

Quy tắc được đề xuất khẳng định các biện pháp bảo vệ phù hợp với các mệnh lệnh hành pháp của Tổng thống Biden về việc không phân biệt đối xử dựa trên định hướng tính dục và nhận định giới tínhcũng như để bảo vệ cơ hội chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Hôm nay, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) đã công bố một quy tắc được đề xuất thực hiện Mục 1557 của Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA) (Mục 1557) cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác, và khuyết tật trong các chương trình và hoạt động sức khỏe nhất định.  Quy tắc được đề xuất này khôi phục và tăng cường bảo vệ quyền công dân cho bệnh nhân và người tiêu dùng trong một số chương trình y tế và chương trình HHS do liên bang tài trợ sau khi phiên bản năm 2020 của quy tắc của nó giới hạn phạm vi và quyền hạn bao gồm ít chương trình và dịch vụ hơn.

Quy tắc được đề xuất khẳng định các biện pháp bảo vệ chống lại sự phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính, bao gồm định hướng tình dục và nhận dạng giới tính phù hợp với quy định của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ tại Quận Bostock kiện Clayton và lập lại các biện pháp bảo vệ khỏi phân biệt đối xử khi tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.  Việc củng cố quy tắc này là một phần trong cam kết của Chính quyền Biden-Harris trong việc thúc đẩy bình đẳng giới tính và sức khỏe cũng như quyền công dân, như được nêu trong các lệnh điều hành của Tổng thống Biden về Phòng ngừa và Chống Phân biệt đối xử trên Cơ sở Nhận dạng Giới tính hoặc Định hướng Tính dục,Bảo vệ Quyền Tiếp cận Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản, Nâng cao Bình đẳng chủng tộcHỗ trợ cho các Cộng đồng Chưa được Phục vụ.

“Quy tắc đề xuất này đảm bảo rằng mọi người trên toàn quốc có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe không bị phân biệt đối xử,” Bộ trưởng Xavier Becerra nói: “Sát cánh với các cộng đồng có nhu cầu là rất quan trọng, đặc biệt là khi các cuộc tấn công vào phụ nữ gia tăng, thanh niên chuyển giới và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  Chăm sóc sức khỏe phải là một quyền không phụ thuộc vào ngoại hình, nơi chốn, tình yêu, ngôn ngữ hoặc loại chăm sóc mà một người cần. "

“Bây giờ hơn bao giờ hết, chúng ta phải bênh vực cho những người trên khắp đất nước mà tiếng nói của họ thường không được lắng nghe, để họ biết rằng chúng tôi sát cánh với họ và đang nỗ lực để đảm bảo họ có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe không bị phân biệt đối xử.  Quy tắc được đề xuất của ngày hôm nay là một bước tiến lớn trong việc đảm bảo đạt được mục tiêu đó, ”Quyền Giám đốc Văn phòng Quyền Công dân (OCR) của HHS Giám đốc Melanie Fontes Rainer cho biết: “Tôi tự hào về nhân viên của chúng tôi, những người đã làm việc dựa trên quy tắc quan trọng này để củng cố Mục 1557 và là những người làm việc mỗi ngày để giúp hỗ trợ các mục tiêu này.   Quy tắc được đề xuất khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc thượng tôn pháp luật và bảo vệ các quyền dân sự của tất cả những người tiếp cận hoặc tìm cách tiếp cận với các chương trình hoặc hoạt động y tế ”.

“Tăng cường Mục 1557 hỗ trợ những nỗ lực không ngừng của chúng tôi để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, giá cả phải chăng và tăng cường công bằng sức khỏe cho tất cả những người được các chương trình của chúng tôi phục vụ,” Quản trị viên Chiquita Brooks-LaSure của Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS) cho biết. “Công việc này sẽ giúp loại bỏ những khác biệt có thể tránh được trong kết quả sức khỏe của những người không được phục vụ và cung cấp sự chăm sóc và hỗ trợ mà mọi người cần để phát triển.”

Thông báo Mục 1557 về Xây dựng Quy tắc Đề xuất (NPRM) tìm cách giải quyết những lỗ hổng được xác định trong các quy định trước đây.  Nhằm nâng cao các biện pháp bảo vệ theo quy tắc, điều này:

 • Phục hồi phạm vi của Mục  1557 để bao gồm các chương trình về sức khỏe và hoạt động của HHS.
 • Làm rõ việc áp dụng các yêu cầu không phân biệt đối xử của Mục 1557 đối với các tổ chức phát hành bảo hiểm sức khỏe nhận hỗ trợ tài chính liên bang.
 •  Điều chỉnh các yêu cầu quy định với ý kiến của tòa án Liên bang để cấm phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính bao gồm định hướng tình dục và nhận dạng giới tính.
 • Nói rõ rằng sự phân biệt đối xử trên căn bản giới tính bao gồm phân biệt đối xử trên cơ sở mang thai hoặc các tình trạng liên quan, kể cả “sự chấm dứt thai nghén”.
 • Đảm bảo các yêu cầu để ngăn ngừa và chống phân biệt đối xử được thực hiện bởi các thực thể nhận tài trợ liên bang bằng cách yêu cầu các chính sách và thủ tục về quyền công dân.
 • Yêu cầu các tổ chức đào tạo nhân viên về việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ cho các cá nhân có trình độ tiếng Anh hạn chế (LEP), giao tiếp hiệu quả và các sửa đổi hợp lý đối với các chính sách và thủ tục dành cho người khuyết tật.
 • Yêu cầu các tổ chức được bảo hiểm cung cấp thông báo không phân biệt đối xử cùng với thông báo về sự sẵn có của các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ và các dịch vụ và giúp đỡ phụ trợ.
 •  Nghiêm cấm phân biệt đối xử trong việc sử dụng các thuật toán lâm sàng để hỗ trợ việc ra quyết định trong các chương trình và hoạt động y tế được đài thọ.
 • Làm rõ rằng các yêu cầu không phân biệt đối xử áp dụng cho các chương trình và hoạt động y tế bao gồm các dịch vụ được cung cấp qua telehealth, mà các cá nhân LEP và cá nhân khuyết tật phải có thể tiếp cận được.
 • Diễn giải Medicare Phần B là hỗ trợ tài chính liên bang.
 • Cải tiến và tăng cường quy trình nâng cao lương tâm và những phản đối tự do tôn giáo.

Trong khi Bộ đang thực hiện việc xây dựng quy tắc này, cả quy chế và quy định hiện hành đều đang có hiệu lực.  Nếu bạn tin rằng bạn hoặc một bên khác đã bị phân biệt đối xử do chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác hoặc khuyết tật, hãy truy cập OCR complaint portal để gửi đơn khiếu nại trực tuyến.

HHS khuyến khích tất cả các bên liên quan,  gồm có bệnh nhân và gia đình của họ, tổ chức phát hành bảo hiểm y tế, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hiệp hội chuyên nghiệp chăm sóc sức khỏe, người ủng hộ người tiêu dùng và các tổ chức chính phủ, gửi ý kiến thông qua quy định.gov.

Các bình luận của công chúng về NPRM sẽ đến hạn sau 60 ngày kể từ ngày công bố NPRM trong Cơ quan Đăng ký Liên bang.  Bộ cũng sẽ tiến hành cuộc họp tham vấn Bộ lạc vào ngày 31 tháng 8 năm 2022, từ 2:00 chiều. đến 4:00 chiều Giờ ban ngày ở phía đông.  Để tham gia, bạn phải đăng ký trước tại: https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIsfu-rqzksEl2T8gUp_lDrWBqkU0223CY.
NPRM có thể được xem hoặc tải xuống tại: https://www.hhs.gov/civil-rights/for-individuals/section-1557/index.html.
Tờ thông tin về NPRM có sẵn bằng tiếng Anh và 16 ngôn ngữ tại: https://www.hhs.gov/civil-rights/for-individuals/section-1557/index.html.

###
Note: All HHS press releases, fact sheets and other news materials are available at https://www.hhs.gov/news.
Like HHS on Facebook, follow HHS on Twitter @HHSgov, and sign up for HHS Email Updates.
Last revised:

Subscribe to RSS

Receive latest updates

Subscribe to our RSS

Media Inquiries

For general media inquiries, please contact media@hhs.gov.

Content created by Office for Civil Rights (OCR)
Content last reviewed