Arkusz informacyjny: Proponowana regulacja dotycząca zakazu dyskryminacji w programach i działaniach zdrowotnych Artykuł 1557 Ustawy o przystępnej opiece zdrowotnej (Affordable Care Act)

Departament Zdrowia i Usług dla Ludności (HHS) opublikował proponowaną regulację rozszerzającą równość w opiece zdrowotnej i zmniejszającą związane z nią nierówności. Proponowana regulacja, Zakaz dyskryminacji w programach i działaniach zdrowotnych, zmienia przepisy wdrażające art. 1557 Ustawy o przystępnej opiece zdrowotnej (ACA) i proponuje skonkretyzowane przepisy, które będą skuteczniej chronić osoby fizyczne przed dyskryminacją.

Art. 1557 ACA zakazuje dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, płeć, wiek i niepełnosprawność w niektórych programach lub działaniach zdrowotnych i jest jednym z najsilniejszych instrumentów rządowych zapewniających dostęp do opieki zdrowotnej bez dyskryminacji. Oprócz propozycji poprawki do regulacji wdrażającej art. 1557, niniejszy dokument ustanawiający regulację zawiera również propozycję poprawek przepisów zakazujących dyskryminacji, które zawarte są w rozporządzeniach dotyczących Centrów Usług Medicare i Medicaid (CMS).

Departament podejmuje starania na rzecz ustanowienia regulacji mającej wzmocnić i przywrócić ochronę przed dyskryminacją w programach i działaniach zdrowotnych, zgodnie z ustawowym tekstem art. 1557, zamiarem członków Kongresu, precedensem prawnym oraz priorytetową dla administracji Bidena i Harris kwestią promowania równości i praw obywatelskich. Postulaty zawarte w niniejszym Powiadomieniu o propozycji ustanowienia regulacji wynikają z rozległych kontaktów z zainteresowanymi podmiotami, doświadczeń Departamentu w egzekwowaniu przepisów oraz rozwoju ustawodawstwa w zakresie praw obywatelskich.

Przez okres działań Departamentu na rzecz ustanowienia niniejszej regulacji obowiązują zarówno ustawa, jak i obecna regulacja. Osoby uważające, że one same lub inne osoby są ofiarą dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, płeć, wiek lub niepełnosprawność, proszone są o odwiedzenie portalu skarg Biura Praw Obywatelskich (OCR), aby wnieść skargę drogą internetową.

Podsumowanie proponowanej regulacji

Przywrócenie zastosowania do wszystkich programów i działań administrowanych przez Departament Zdrowia i Usług dla Ludności.
Proponowana regulacja stosuje do programów i działań zdrowotnych Departamentu te same standardy niedyskryminacji, jakie wymagane są wobec podmiotów otrzymujących środki z budżetu federalnego. Regulacja 2020 (85 Rejestr Federalny 37160 (19 czerwca 2020)) ograniczyła wymogi zakazu dyskryminacji zawarte w art. 1557 wyłącznie do tych programów i działań, które są prowadzone przez Departament na podstawie Tytułu I ACA. Departament jest zdania, że interpretacja art. 1557 rozszerzająca jego stosowanie na wszystkie programy i działania, którymi administruje Departament, stanowi najlepsze odczytanie brzmienia ustawy i zapewnia ochronę przed dyskryminacją osób fizycznych w większej liczbie programów.  Powyższe wskazuje na dążenie Departamentu do zapewnienia, aby osoby fizyczne nie były narażone na dyskryminację w szerokim spektrum programów i działań prowadzonych przez Departament, w tym między innymi Usług Zdrowotnych dla Rdzennych Amerykanów, Centrów Usług Medicare i Medicaid oraz Narodowych Instytutów Zdrowia.

Wyjaśnienie zastosowania wymogów zakazu dyskryminacji zawartych w art. 1557 do ubezpieczycieli zdrowotnych.
Proponowana regulacja, zgodnie z zamiarem członków Kongresu i precedensem sądowym, przywraca i wzmacnia stosowanie ustawy do ubezpieczycieli zdrowotnych, którzy otrzymują pomoc finansową z budżetu federalnego. Wobec świadomości istotnej roli, jaką ubezpieczyciele zdrowotni odgrywają w świadczeniu opieki zdrowotnej, proponowana regulacja zawiera wyraźne standardy zakazu dyskryminacji w tej branży.

Dopasowanie wymogów regulacji dotyczących zakazu dyskryminacji ze względu na płeć do decyzji sądów federalnych.
Proponowana regulacja kodyfikuje ochronę przed dyskryminacją ze względu na płeć, rozszerzając ją o dyskryminację ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Takie środki ochrony są zgodne ze stanowiskiem Sądu Najwyższego USA w sprawie Bostock przeciw Hrabstwu Clayton, 140 S. Ct. 1731 (2020), i późniejszym Powiadomieniem w Rejestrze Federalnym wydanym przez Departament o egzekwowaniu art. 1557 zgodnie z tą decyzją, tj. stwierdzeniem, że dyskryminacja ze względu na płeć obejmuje dyskryminację ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Dodatkowo proponowana regulacja wyjaśnia, że dyskryminacja ze względu na płeć obejmuje dyskryminację ze względu na stereotypy związane z płcią, cechy płciowe, w tym znamiona interpłciowości, a także ciążę i sytuacje z nią powiązane.

Wymóg ustanowienia zasad postępowania zgodnych z art. 1557 i przeszkolenia personelu przez podmioty objęte regulacją.
Proponowana regulacja po raz pierwszy wymaga od odbiorców pomocy finansowej z budżetu federalnego, uczestników programów i działań zdrowotnych Departamentu i stanowych giełd ubezpieczeń zdrowotnych wdrożenia zasad postępowania i procedur zakazujących dyskryminacji, które podają personelowi wyraźne wytyczne dotyczące świadczenia usług pomocy językowej osobom o ograniczonej znajomości języka angielskiego (LEP), a także skutecznego komunikowania i zasadnych modyfikacji zasad postępowania i procedur dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Od podmiotów objętych regulacją wymagać się będzie również przeszkolenia stosownego personelu w zakresie tych zasad postępowania i procedur. Wymogi te pomogą usprawnić przestrzeganie prawa i zmniejszą konieczność jego egzekwowania.

Wymóg przekazywania przez podmioty objęte regulacją powiadomień o dostępności usług pomocy językowej oraz pomocy i usług uzupełniających.
Proponowana regulacja wymaga od podmiotów nią objętych powiadamiania o dostępności usług pomocy językowej oraz pomocy i usług uzupełniających w języku angielskim oraz co najmniej 15 najważniejszych językach, którymi posługują się osoby LEP w danym stanie lub stanach. Powiadomienia te muszą być przekazywane w postaci alternatywnej tym osobom z niepełnosprawnościami, które wymagają pomocy i usług uzupełniających w celu zapewnienia skutecznej komunikacji. Od podmiotów objętych regulacją wymaga się przekazywania powyższych powiadomień co roku, na żądanie, w widocznej lokalizacji fizycznej oraz w łatwo zauważalnym miejscu ich witryn internetowych. Proponowana regulacja umożliwia również osobom fizycznym rezygnację z otrzymywania corocznego spersonalizowanego powiadomienia.

Wymóg powiadomienia przez podmioty objęte regulacją o stosowaniu zakazu dyskryminacji przy korzystaniu z algorytmów klinicznych.
Proponowana regulacja stanowi, że podmiotom nią objętym nie wolno dopuszczać się dyskryminacji wobec osób fizycznych ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, płeć, wiek lub niepełnosprawność poprzez stosowanie algorytmów klinicznych do podejmowania decyzji. Postanowienie to nie ma na celu utrudniania korzystania z algorytmów klinicznych, lecz zapobieganie dyskryminacji z uwagi na nasilającą się ostatnio tendencję do polegania na algorytmach klinicznych przy podejmowaniu decyzji w opiece zdrowotnej.

Ustanowienie jasnego procesu zgłaszania zastrzeżeń na gruncie wolności wyznania i sumienia.
Proponowana regulacja ustanawia jasny proces, w którym odbiorcy przekazywanej przez Departament pomocy finansowej z budżetu federalnego mogą powiadomić OCR, że ich zdaniem zastosowanie konkretnego postanowienia lub postanowień art. 1557 naruszałoby ich prawa wynikające z ustaw federalnych dotyczących wolności wyznania lub sumienia. Po raz pierwszy OCR wyjaśnia, że gdy otrzyma skargę przeciwko odbiorcy, wstrzyma dochodzenie lub inne działania egzekwujące do momentu rozstrzygnięcia, czy odbiorca jest zwolniony od przestrzegania dowolnego postanowienia regulacji lub upoważniony do jej zmienionego stosowania. Dodatkowo regulacja stanowi, że po otrzymaniu powiadomienia, OCR może rozstrzygnąć, czy odbiorca powinien zostać zwolniony od przestrzegania postanowień regulacji lub upoważniony do jej zmienionego stosowania, nawet jeśli nie wszczęto dochodzenia lub innego działania egzekwującego, jeśli istnieje wystarczająca podstawa faktyczna do takiego rozstrzygnięcia.

Stosowanie wymogu zakazu dyskryminacji do programów i działań zdrowotnych świadczonych poprzez usługi telemedyczne.
Proponowana regulacja odnosi się konkretnie do zakazu dyskryminacji przy świadczeniu programów i działań zdrowotnych poprzez usługi telemedyczne. Telemedycyna jest jedną z metod świadczenia programów i działań przez podmioty objęte regulacją. Postanowienie wyjaśnia, że podmioty objęte regulacją mają pozytywny obowiązek powstrzymania się od dyskryminacji podczas świadczenia usług telemedycznych. Obowiązek ten obejmuje zapewnienie, że takie usługi są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, a także oferowanie konkretnego dostępu do programów dla osób LEP. Usługi takie mogą obejmować informacje na temat dostępności usług telemedycznych, proces umawiania wizyt telemedycznych (w tym proces dostępu do niezaplanowanych teleporad na żądanie) oraz same wizyty telemedyczne.

Interpretacja Części B Medicare jako federalnej pomocy finansowej.
Proponowana regulacja wyraża stanowisko Departamentu, że Część B Medicare jest federalną pomocą finansową dla celów objęcia egzekwowanymi przez Departament ustawami federalnymi dotyczącymi praw obywatelskich. Ustawy te to Tytuł VI Ustawy o prawach obywatelskich z roku 1964, art. 504 Ustawy o rehabilitacji z roku 1973, Tytuł IX Ustawy o zmianach w oświacie  z roku 1972, Ustawa o zakazie dyskryminacji ze względu na wiek z roku 1975 oraz art. 1557 ACA. Fundusze z Części B Medicare spełniają ustawową definicję federalnej pomocy finansowej wskazaną w regulacjach wdrażających każdą z wyżej wymienionych ustaw. Departament uważa, że poprzednio podawane uzasadnienia dla wyłączenia Części B Medicare nie są najlepszym odczytaniem ustaw dotyczących praw obywatelskich, biorąc pod uwagę cel i funkcjonowanie programu Części B Medicare.

Przywrócenie ochrony na podstawie tożsamości płciowej i orientacji seksualnej w regulacjach dotyczących Centrów Usług Medicare i Medicaid.
Regulacja 2020 zmieniła dziesięć postanowień regulacji dotyczących Centrów Usług Medicare i Medicaid (CMS), usuwając z nich wyrażenia zakazujące dyskryminacji na podstawie orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Wszystkie te regulacje obejmują co najmniej część podmiotów, które podlegają również art. 1557. Postanowienia te obejmowały regulacje dotyczące Medicaid oraz Programu Ubezpieczenia Zdrowotnego Dzieci (CHIP); Programu Kompleksowej Opieki nad Osobami Starszymi (PACE); ubezpieczycieli zdrowotnych i ich kierownictwa, pracowników, agentów i przedstawicieli; stanów i stanowych giełd ubezpieczeń zdrowotnych realizujących wymogi giełd; agentów, brokerów lub brokerów internetowych pomagających przy zapisach uprawnionych osób, uprawnionych pracodawców lub uprawnionych pracowników bądź je ułatwiających; ubezpieczycieli zapewniających podstawowe świadczenia zdrowotne (EHB) oraz wystawców uprawnionych planów zdrowotnych (QHP). CMS proponuje zmianę tych regulacji w niniejszej proponowanej regulacji art. 1557, tak aby ponownie wskazywały one i uznawały dyskryminację ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową jako zakazane formy dyskryminacji ze względu na płeć. Dodatkowo CMS proponuje zmianę swoich własnych regulacji stosujących te środki ochrony w CHIP, tak aby były one stosowane również do odpłatnych programów Medicaid i zarządzanych programów opieki. Propozycje te są spójne z innymi postulatami niniejszej proponowanej regulacji i zwiększyłyby spójność programów HHS, zakazując dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową.

Uwagi społeczeństwa

Autorzy niniejszego powiadomienia proszą o uwagi na różnorodne tematy, aby lepiej zrozumieć doświadczenia osób fizycznych związane z dyskryminacją w opiece zdrowotnej i doświadczenia podmiotów objętych regulacją w zakresie przestrzegania federalnych ustaw dotyczących praw obywatelskich. Okres zgłaszania uwag wynosi 60 dni. W tym okresie członkowie społeczeństwa mogą przekazywać uwagi dotyczące proponowanej regulacji. OCR uwzględni te uwagi przy tworzeniu projektu ostatecznej regulacji wdrażającej art. 1557.

Departament przeprowadzi również konsultację z przedstawicielami plemion indiańskich dnia 31 sierpnia 2022 w godzinach 14:00-16:00 czasu wschodniego letniego. Udział w spotkaniu jest możliwy po wcześniejszej rejestracji pod adresem https://www.zoomgov.com/. Tekst regulacji w języku angielskim jest dostępny pod adresem Tèks la règlemantasyon an ann Anglè disponib nan https://www.regulations.gov.  Przetłumaczone streszczenia regulacji będą dostępne wkrótce pod adresem www.hhs.gov/ocr. W razie konieczności otrzymania regulacji lub jej streszczenia w alternatywnym formacie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (800) 368-1019 lub (800) 537-7697 (TDD) lub na adres e-mail 1557@hhs.gov, aby uzyskać pomoc. 

Uwagi oznaczone numerem RIN 0945-AA17 można zgłaszać elektronicznie pod adresem https://www.regulations.gov, pocztą elektroniczną bądź osobiście lub przesyłką kurierską, wyłącznie na następujący adres: U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, Attention: 1557 NPRM (RIN 0945-AA17), Hubert H. Humphrey Building, Room 509F, 200 Independence Avenue SW., Washington, DC 20201. 

Dodatkowe informacje znajdują się w witrynie OCR pod adresem www.hhs.gov/ocr.

Content created by Office for Civil Rights (OCR)
Content last reviewed