Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Return to Search

Civil Rights Information - Tagalog

Civil Rights Information- Tagalog

Final

Issued by: Office for Civil Rights (OCR)

Issue Date: July 09, 1905

Civil Rights Information - Tagalog

Paunawa - tungkol sa mga batas laban sa diskriminasyon - Tagalog - Fact Sheets - about laws against discrimination

Kung sa paniwala ninyo kayo ay pinakitaan ng diskriminasyon batay sa lahi, kulay, bansang pinanggalingan, kapansanan, gulang, o, sa ilang pangyayari, kasarian o relihyon - ng isang tao o organisasyon na tumatanggap ng pondo mula sa Kagawaran ng mga Lingkurang Pangkalusugan at Pantao ng U.S. (U. S. Department of Health and Human Services [DHHS]), maaari kayong magsampa ng sumbong sa Tanggapan ng Mga Karapatang Sibil ng DHHS (DHHS Office for Civil Rights [OCR]).

Ipinaliliwanag sa inyo nitong mga paunawa ang inyong mga karapatang sibil sa ilalim ng mga batas na ipinapatupad ng OCR. Ipinaliliwanag din sa inyo kung paano magsampa ng sumbong.

Kung kailangan ninyo ng tulong sa pagsasampa ng sumbong, mangyaring tawagan kami sa 1-800-368-1019. Kung kailangan ninyo ng tagapagsalin, kayo ay pagkakalooban namin ng isa.

Isinalin ng OCR ang mga sumusunod na Fact Sheets sa iba't ibang wika. Kung kinakailangan ninyong ipasalin ang iba pang impormasyong nasa web site na ito, mangyaring tawagan kami sa 1-800-368-1019.


HHS is committed to making its websites and documents accessible to the widest possible audience, including individuals with disabilities. We are in the process of retroactively making some documents accessible. If you need assistance accessing an accessible version of this document, please reach out to the Section 508 Help Desk.

DISCLAIMER: The contents of this database lack the force and effect of law, except as authorized by law (including Medicare Advantage Rate Announcements and Advance Notices) or as specifically incorporated into a contract. The Department may not cite, use, or rely on any guidance that is not posted on the guidance repository, except to establish historical facts.