Baby Formula Shortage Social Media Toolkit

There are resources available for families who need formula during the infant formula shortage. Please spread the word to communities affected by this shortage and share the social media messages and graphics on this page available in English, Spanish, Vietnamese, and Haitian Creole.

You can retweet the accounts below or use the sample social media posts and graphics to share on your channels.


English Social Media

Downloadable Graphics

Facebook and Twitter Sample Post

The Biden-Harris Administration is working to ensure that infant formula is safe and available for families across the country. For information on measures being taken to address the formula shortage and resources on locating baby formula, visit: HHS.gov/formula

Instagram Sample Post

The Biden-Harris Administration is working to ensure that infant formula is safe and available for families across the country. For information on measures being taken to address the formula shortage and resources on locating baby formula, visit HHS.gov/formula via the link in our bio.


Español / Spanish Social Media

Downloadable Graphics

Facebook Sample Post 

La Administración Biden-Harris está trabajando para asegurar que la formula infantil sea segura y disponible para familias a través de todo el país. Para obtener información sobre las medidas que se están tomando para abordar la escasez de fórmula y los recursos para encontrar fórmula para bebés, visite: HHS.gov/es/formula

Twitter Sample Post     

La Administración Biden-Harris trabaja para que la formula infantil sea segura y disponible para todas las familias. Obtenga información sobre las medidas que se están tomando para abordar la escasez de fórmula y los recursos para encontrar fórmula: HHS.gov/es/formula

Instagram Sample Post

La Administración Biden-Harris está trabajando para asegurar que la formula infantil sea segura y disponible para familias a través de todo el país. Para obtener información sobre las medidas que se están tomando para abordar la escasez de fórmula y los recursos para encontrar fórmula para bebés, visite: HHS.gov/es/formula


Kreyòl / Creole Social Media

Downloadable Graphics in Creole

Facebook Sample Post in Creole

Administrasyon Biden-Harris la ap pran plizye etap pou asire ke fanmi ameriken yo ka jwenn fòmil tibebe yo bezwen an. Jiskaske etajè yo byen ranpli, pran nòt konsèy sa yo epi jwenn plis enfòmasyon sou hhs.gov/ht/formula.

Twitter Sample Post in Creole

Administrasyon Biden-Harris la ap pran plizye etap pou asire ke fanmi ameriken yo ka jwenn fòmil yo bezwen an. Jiskaske etajè yo byen ranpli, pran nòt konsèy sa yo epi jwenn plis enfòmasyon sou hhs.gov/ht/formula.

Instagram Sample Post in Creole

Administrasyon Biden-Harris la ap pran plizye etap pou asire fanmi ameriken yo ka jwenn fòmil yo bezwen an. Jiskaske etajè yo byen ranpli, pran nòt nan konsèy sa yo. Jwenn plis enfòmasyon sou jan pou jwenn fòmil tibebe ak konsèy enpòtan sou sekirite atravè pa lyen ki nan biyo nou an.

Lyen biyo: https://www.hhs.gov/ht/formula/index.html


Tiếng Việt / Vietnamese Social Media

Downloadable Graphics in Vietnamese

Facebook/Twitter Sample Post in Vietnamese

Chính quyền Biden-Harris đang thực hiện nhiều bước để đảm bảo rằng các gia đình Hoa Kỳ có thể nhận được sữa công thức mà họ cần. Cho đến khi các kệ được chất đầy, hãy lưu ý hướng dẫn sau và tìm thêm thông tin tại hhs.gov/vi/formula.

Instagram Sample Post in Vietnamese

Chính quyền Biden-Harris đang thực hiện nhiều bước để đảm bảo rằng các gia đình Hoa Kỳ có thể nhận được sữa công thức mà họ cần. Hãy lưu ý đến hướng dẫn sau đây cho đến khi các kệ được chứa đầy. Tìm thêm thông tin về cách mua sữa công thức cho em bé và các mẹo an toàn quan trọng qua liên kết sinh học của chúng tôi:

Liên kết sinh học: https://www.hhs.gov/vi/formula/index.html

Content created by Assistant Secretary for Public Affairs (ASPA)
Content last reviewed